Stift natur-och kulturvårdleden, styrelse

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Stiftelsen har till ändamål att verka för anläggande, utveckling och vård av en natur- och kulturvårdsled i Umeälvens dalgång inom Umeå kommun genom vilken verksamhetsområdets natur- och kulturvärden tas tillvara, levandegörs och förklaras och att idetta syfte initiera, stimulera och samordna stiftares, markägares och andra intressenters verksamhet inom området. Enligt KS beslut 1984-12-04 §385 utser KS en ledamot och en ersättare. KF utser 2 lekmannarevisorer

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Paulsson Christer Socialdemokraterna Ledamot 1
Hell Igor Moderata samlingspartiet Ersättare 2
Evaldsson Per-Erik Socialdemokraterna Lekmannarevisor 3
Sandström-Öhberg Marie Centerpartiet Lekmannarevisor 4