Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter som väljs direkt av medborgare vid allmänna val vart fjärde år.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna styr kommunens förvaltningar som i sin tur utför politikernas uppdrag och driver kommunens verksamheter.

Utskott

Utskott bereder ärenden inför beslut i till exempel kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och en del nämnder.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Råd

Stiftelse/Fond

Partier