Godemän vid fastighetsbildning

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

"Enligt 4 kap1§ i fastighetsbildnignslagen (SFS nr 1970:988) skall godemän i vissa fall ingå i fastighetsbildningsmyndighet vid fastighetsbildningsförättning. Godemän utses genom val av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen i Västerbottens län har fastställt antalet godemän för Umeå kommun till sexton. Genom lagändring har den löpande mandatperioden förlängts till 4 år. Se övergångsbestämmelser till 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen. God man skall vara valbar till nämndeman inom kommunen. God man skall ha erfarenhet av tätortsförhållande eller vara kunnig i jordbruks- och skogsbruksfrågor. "